Przejdź do treści Przejdź do menu Przejdź do menu

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne prawa i obowiązki Klienta, jako kupującego, i Sprzedawcy, jako sprzedającego, w stosunkach umownych zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych.

Komunikujemy się przede wszystkim na odległość. Dlatego dla zawarcia Umowy sprzedaży używane są również środki porozumiewania się na odległość.

Jeśli jakakolwiek część Regulaminu jest sprzeczna z tym, co Klient i Sprzedawca uzgodnili w ramach procesu zakupu w Sklepie Internetowym, ta konkretna umowa będzie miała pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem.

DEFINICJE

 1. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 2. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 3. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 8. Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, który jest dostępny na stronie internetowej eshop.ewafarna.com
 9. Sprzedawca – oznacza Czeską spółkę Asobi s.r.o., z siedzibą Hrádek 249, 739 97 Hrádek, Republika Czeska, REGON 139 68 777, NIP CZ13968777, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Ostrawie pod numerem C 87524.
 10. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie eshop.ewafarna.com.
 11. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 12. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I INSTRUKCJE

 1. Zakup Towarów jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Klient kupując Towar jest zobowiązany podać Sprzedawcy wszystkie informacje poprawnie i zgodnie z prawdą. W związku z tym Sprzedawca uważa, że informacje, które Klient poda podczas zamawiania Towarów w Sklepie Internetowym, są prawidłowe i prawdziwe.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość pokrywa Kupujący. Koszty te nie różnią się jednak w żaden sposób od podstawowej stawki, jaką Kupujący płci za korzystanie z tych środków (tj. w szczególności za dostęp do Internetu). Kupujący nie będzie płacił dalszych kosztów naliczanych przez Sprzedawcę poza łączną cenie za wybrany Towar i Dostawę. 
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „ZAMÓWIENIU” niezbędnych danych osobowych, sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Jednak przed naciśnięciem przycisku Klient musi jeszcze potwierdzić znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu, w przeciwnym razie złożenie zamówienia nie będzie możliwe. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, naprz. za płatność za pobraniem.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w sekcji 3 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Mogą wystąpić takie przypadki, kiedy Sprzedawca nie będzie mógł potwierzić zamówienie Klienta. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których Towary są niedostępne lub przypadki, w których Klient zamawia większą ilość Towarów niż jest możliwe. 
 8. W przypadku, gdy w Sklepie Internetowym lub w zamówieniu Klienta podana jest ewidentnie nieprawidłowa cena, Sprzedawca nie jestest zobowiązany do dostarczenia Towaru Klientowi za taką cenę, nawet jeśli Sprzedawca potwierdził już zamówienie Klienta i w związku z tym Umowa została zawarta. W takiej sytuacji niezwłocznie Sprzedawca skontaktuje Klienta i prześle Klientowi nową ofertę zawarcia Umowy sprzedaży w formie zmienionej w stosunku do zamówienia. W takim przypadku nowa Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia nowej oferty Sprzedawcy poprzez Klienta. W przypadku, gdy Klient nie potwierdzi nowej oferty Sprzedawcy w ciągu 3 dni od jej wysłania, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży. Za oczywisty błąd w cenie uważa się na przykład sytuację, w której cena nie odpowiada zwykłej cenie u innych sprzedawców lub brakuje jakaś cyfra.
 9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta.
 10. W niektórych przypadkach Sprzedawca umożliwiamy skorzystanie z rabatu na zakup Towaru. Aby uzyskaś rabat, Klient musi wpisać kod rabatowy w predefiniowanym polu w „KOSZYKU” lub w „ZAMÓWIENIU” w Sklepie Internetowym.

PŁATNOŚCI

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (włącznie z DPH, tj. Czeskim odpowiednikiem VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, naprz. za płatność za pobraniem, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • karta płatnicza poprzez zewnętrzny system płatności PayU – płatność podlega warunkom tej bramki płatności, które są dostępne pod adresem: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/;
 3. Sprzedawca wystawi fakturę w formie elektronicznej po zapłaceniu ceny, którą wyśle na adres mailowy Klienta.

DOSTAWA

Towar zostanie do Klienta dostarczony w wybrany sposób. Klient może wybierać z następujących opcji:

 1. dostawa kurierska na podany adres, 
 2. dostawa do InPost Paczkomatu.
 3. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.
 4. Czas dostawy Towarów zawsze zależy od ich dostępności oraz wybranego sposobu dostawy i płatności. Przewidywany czas dostawy Towaru jest dostępny w potwierdzeniu Zamówienia. Czas podany w Sklepie Internetowym jest tylko orientacyjny i może różnić się od rzeczywistego czasu dostawy.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt nowej Dostawy. Sprzedawca ma również prawo odstąpić od Umowy sprzedaży z powodu nieodebrania Towaru.

RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  • a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
   Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  • b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
   Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznej i przesłać na adres Sprzedawcy sklep@ewafarna.com.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@ewafarna.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż Dostawca.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: shop@ewafarna.com. Oświadczenie można złożyć przez Formulary zwrotu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 10. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zwrócić Towar Sprzedawcy za pośrednictwem usługi InPost – Szybkie zworty (https://szybkiezwroty.pl/). Sprzedawca w takim wypadku obniży zwracane płatności o koszty zwrotu w wysokości 15 zł.
 11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta. W przypadku Dostawy za pobraniem, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien jest wypełnić numer konta we formularzu zwrotu na które Sprzedawca dokona przelewu.  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KONSUMENTAMI

 1. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Umowa sprzedaży, w tym Regulamin, jest archiwizowana u Sprzedawcy w formie elektronicznej, ale nie jest dostępna dla Klienta. Klient jednak zawsze otrzymie pocztą elektroniczną na wskazany adres niniejszy Regulamin oraz potwierdzenie zamówienia wraz z podsumowaniem zamówienia, dzięki czemu zawsze będzie miał dostęp do Umowy sprzedaży nawet bez kontaktowania Sprzedawcy. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie z linku dostępnego w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę. 
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.7.2022.